top of page

Zásady zpracování a ochrany osobních údajů-GDPR
 

Základní ustanovení
Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), (dále jen: „GDPR”) je Markéta Kulíková, B. Smetany 1414/67, 370 01, České Budějovice - České Budějovice 3,  IČ 88257819
(dále jen: „správce“).

Kontaktní údaje správce jsou adresa: B. Smetany 1414/67, 370 01, České Budějovice - České Budějovice 3, email: objev@objevvytvarnyatelier.cz, telefon: +420 776 089 169.

Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů
Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a, nebo osobní údaje, které správce získal na základě přihláškového formuláře nebo poptávky z webových stránek www.objevvytvarnyatelier.cz.

Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smluvního vztahu.

Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů
1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je

plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,

oprávněný zájem správce pro zpracování osobních údajů (zejména pro zlepšování nabízených služeb) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,

Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, v platném znění, v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby

2. Účelem zpracování osobních údajů je

vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky: jméno, příjmení, email, telefon, fakturační adresa (ulice, město, PSČ, stát); poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit,

zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit,

zpracování statistik návštěvnosti webových stránek za účelem zkvalitnění služeb.

 3. Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR.

 

Doba uchovávání údajů
1. Správce uchovává osobní údaje

po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 10 let od ukončení smluvního vztahu);

po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle 3 roky, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.

2. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje zlikviduje, pokud není jiný právní důvod, pro který je oprávněn nebo povinen osobní údaje zpracovávat.

Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)
1. Příjemci osobních údajů jsou osoby

podílející se na dodání zboží / služeb / realizaci plateb na základě smlouvy,

zajišťující služby provozování webových stránek, zajišťující marketingové služby.

2. Správce nemá v úmyslu předávat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

 

Vaše práva
1. Za podmínek stanovených v GDPR máte

právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,

právo opravy osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR,

právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR,

právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR,

právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR a

právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. I těchto zásad.

2. Dále máte právo podat stížnost u dozorového úřadu, tj. Úřadu pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www: https://www.uoou.cz, v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.

Podmínky zabezpečení osobních údajů
Správce prohlašuje, že přijal vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.

Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě.

Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

Závěrečná ustanovení
Podáním objednávky ubytování na webových stránkách www.objevvytvarnyatelier.cz potvrzujete, že jste seznámen/a s těmito zásadami zpracování a ochrany osobních údajů, a že je v celém rozsahu přijímáte.

Správce je oprávněn tyto zásady zpracování a ochrany osobních údajů změnit. Novou verzi zásad zpracování a ochrany osobních údajů zveřejní správce na svých internetových stránkách www.objevvytvarnyatelier.cz.

 

Tyto zásady nabývají účinnosti dnem 18. 9. 2021

bottom of page