top of page

SOUTĚŽPravidla soutěže o poukaz na kurz dle vlastního výběru

(dále jako „Pravidla“)

A. ÚVODNÍ USTANOVENÍ


1. Pořadatelem soutěže je Mgr. Markéta Kulíková se sídlem B.Smetany1414/67, České Budějovice, IČO 88257819

Kontaktní údaje pořadatele ve věci soutěže: objev@objevvytvarnyatelier.cz, tel: 776089169


2. Předmětem těchto Pravidel je vymezení podmínek, za kterých se mohou soutěžící zapojit do soutěže o poukaz na kurz dle vlastního výběru pořádaný ateliérem Objev, kterou organizuje pořadatel (dále jako „soutěž“), a dále podmínek pro výběr výherců a předání výhry ze strany pořadatele. Zapojením do soutěže projevuje soutěžící souhlas s těmito Pravidly a zavazuje se je dodržovat.


3. Pořadatel tímto prohlašuje, že:

· soutěž není žádným způsobem sponzorována, podporována ani spravována společností Facebook a nijak s ní nesouvisí;

· společnosti Facebook vůči soutěžícím v rámci soutěže nevznikají žádná práva ani povinnosti.


B. PODMÍNKY ÚČASTI


1. Pro účast v soutěži je nutné splnit následující podmínky:

· věk soutěžícího v den vyhlášení soutěže alespoň 15 let;

· adresa pro doručování v České republice;

· soutěžící musí mít při účasti v soutěži osobní profil na sociální síti Facebook

· dodržování podmínek sítě Facebook po celou dobu trvání soutěže.

2. Podmínkou účasti v soutěži není zakoupení zboží, služeb či zaplacení jakéhokoliv jiného vkladu do soutěže.


C. MECHANIKA SOUTĚŽE A VÝHRY


1. Pro účast v soutěži je třeba splnit zadání: ​

· Napište pod příspěvek se zadáním soutěže komentář, proč byste právě vy měla/měl vyhrát a jaký kurz byste zvolila/zvolil

· Počet odpovědí je omezený na jednu


2. Soutěžící se soutěže může zúčastnit od zveřejnění příspěvku o konání soutěže do neděle 25.9.2022 do 20:00 hod. Výherce pořadatel vyhlásí 26.9.2022 ve 12:00 v příspěvku na facebookovém profilu pořadatele.


3. Pořadatel si vyhrazuje právo vyřadit ze soutěže soutěžící:

· o kterých pořadatel zjistil, nebo má důvodné podezření, že porušují pravidla, nebo

· nesplňují podmínky pro účast v soutěži, nebo

· v rámci soutěže sdílí vulgární, urážlivé, rasistické, či jinak nevhodné výroky či příspěvky, které jsou v rozporu s dobrými mravy nebo poškozují dobré jméno pořadatele.


4. Soutěž má 1 výherce, který získá poukaz na kurz dle vlastního výběru pořádaný ateliérem Objev. Pořadatel si vyhrazuje právo změnit výhru v případě, že původní výhru nemůže výhercům dodat z důvodů, které není schopen pořadatel sám zcela ovlivnit.

5. Výherci soutěže budou vylosováni, video losování bude zveřejněno na facebookových stránkách výtvarného ateliéru Objev.


6. Po vyhlášení výherců tento výherce kontaktuje pořadatele takto: napíše mu do zprávy na Facebooku a sdělí mu údaje potřebné pro předání výhry. Pokud se výherce pořadateli tímto způsobem nepřihlásí ani do 7 dní od vyhlášení výsledků soutěže, provede pořadatel do 3 dní nový výběr/losování výherce a oznámí ho stejným způsobem jako původního výherce.


7. Na výhru nevzniká právní nárok. Výherci nejsou oprávněni požadovat namísto výhry peněžní či jakékoliv jiné plnění. Poukaz na kurz dle vlastního výběru bude mít platnost 6 měsíců od předání výhry. Pokud bude chtít výherce poukaz využít pro aktuálně vypsané kurzy, musí si vybrat z těch, které jsou aktuálně dostupné a stále neobsazené. Seznam dostupných kurzů je na webu www.objevvytvarnyatelier.cz. Výhra se nevztahuje na individuální lekce a na organizování dětské oslavy.


8. Pořadatel si vyhrazuje právo změnit tato Pravidla. Každou změnu Pravidel pořadatel odůvodní a včas oznámí soutěžícím stejným způsobem, jako soutěž vyhlásil.


D. OSOBNÍ ÚDAJE, AUTORSKÁ PRÁVA


1. Zapojením soutěžících do soutěže vzniká pořadateli právo zpracovávat osobní údaje těchto soutěžících v rozsahu nezbytném pro to, aby soutěž proběhla podle Pravidel, mohli být vyhlášeni její výherci a předána výhra.


2. Osobní údaje soutěžících pořadatel zpracovává jako jejich správce v tomto rozsahu:

· pořadatel je oprávněn zpracovávat pouze tyto osobní údaje soutěžících — jméno a příjmení, resp. uživatelské jméno na sociální síti Facebook, emailovou a doručovací adresu a telefonní číslo (u výherců);

· pořadatel zpracovává osobní údaje za účelem zajištění průběhu, ukončení a vyhlášení soutěže podle Pravidel a za účelem následné komunikace s výherci a předání výhry;

· právním základem pro zpracování je plnění smlouvy (resp. plnění toho, k čemu se pořadatel zavázal v těchto Pravidlech);

· pořadatel je oprávněn zpracovávat osobní údaje soutěžících nejdéle 1 rok po skončení soutěže, pokud mu právní předpisy v konkrétním případě nenařizují delší dobu zpracování (uchovávání);

· soutěžící má ve vztahu ke zpracovávaným osobním údajům právo na přístup, výmaz, opravu, omezení zpracování, přenositelnost a dále právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz), to vše v rozsahu nařízení GDPR.


3. V případě, že bude chtít pořadatel využít osobní údaje k jinému účelu, než je uvedeno v těchto Pravidlech, např. zveřejnit jméno, příjmení a fotografii výherce na svých internetových stránkách apod., požádá konkrétní osobu o její výslovný a dobrovolný souhlas.


4. Vzhledem k tomu, že výherní příspěvek (příspěvky) má povahu díla chráněného autorským zákonem, výherce zapojením do soutěže potvrzuje, že je autorem příspěvku a/nebo má k němu veškerá potřebná autorská práva, a uděluje souhlas s jeho použitím (tj. uděluje pořadateli k příspěvku bezplatnou, časově a územně neomezenou licenci) tímto způsobem: zveřejnění příspěvků na sociálních sítích pořadatele o tom, jaké soutěžní příspěvky pořadatele zaujaly.


Autor fotografie: Jan Sommer

bottom of page